Философия на конкурентното развитие на българската икономика.


Златева, Добринка (2004) Философия на конкурентното развитие на българската икономика. сб. Национална идентичност и евроинтеграция. Отг. ред. Б. Байков, София: ГорексПрес, 2004, с. 67 – 72. ISBN 954-616-139-Х; COBISS.BG-ID 1044649956


 Разглежда се перспективата на конкурентното развитие на българската икономика в микроикономически и макроикономически контекст. Споделят се идеи за конкурентното развитие в мегаобстоятелствата – регионализация, транснационализация и глобализация на световната икономика
  Доклад
 конкурентно развитие, конкурентоспособност, макроикономически, микроикономически и мегаикономически подход
 Издадено
  23223
 Добринка Златева

1. Стефанов, Ц., Пазарна стратегия и изграждане на фирмената конкурентоспособност в област Велико Търново. Велико Търново: Фабер, 2018, с. 67. ISBN 978-619-00-0879-8.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/