Българският преход в контекста на концепцията за корпоративната социална отговорност.


Златева, Добринка (2003) Българският преход в контекста на концепцията за корпоративната социална отговорност. сб. Българският преход. отг. ред. Б. Байков. Научно-практическа конференция Велико Търново, 31 май – 1 юни 2003 г. София: ГорексПрес, 2003, с. 64 – 69.ISBN 954-616-115-2.


 Разглеждат се специфичните особености на българския преход в контекста на корпоративната социална отговорност, в обстоятелствата на Глобалния договор на ООН. Споделя се необходимостта да се наложи тенденцията на диалога и договарянето в българския бизнес
  Доклад
 икономически преход, корпоративна социална отговорност, Глобален договор, диалог и договаряне
 Издадено
  23222
 Добринка Златева

1. Врачовска, М. Концептуално институционализиране и структуриране на публично-частното партньорство. Велико Търново: Ай анд Би, 2019, с. 68. ISBN 978-619-7281-50-7

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/