Движение в Добруджа за защита на Съединението 1885 г. Велико Търново : Фабер, 2011, 260 с.


Лечев, Велико (2011) Движение в Добруджа за защита на Съединението 1885 г. Велико Търново : Фабер, 2011, 260 с. ISBN 978-954-400-494-1. COBISS.BG-ID 1237481188


 Изследвано е помощното движение, сформирането на доброволчески чети след провъзгласяването на Съединението и участието на добруджанци като в Сръбско-българската война 1885 г.
  Монография
 Съединение, помощно и доброволческо движение, Сръбско-българска война 1885 г.


Хуманитарни науки
Хуманитарни науки История и археология

Humanities
Humanities History and Archeology

 Издадено
  23215
 Велико Лечев

2. Танкова, В., М. Палангурски. Между матрицата и дискурса: Българската историография за Съединението // Годишник на Регионалния исторически музей - Пловдив. Съединението на България от 1885 г. - 130 години по-късно : Национална научна конференция, 25 и 26 юни 2015 г. Пловдив, 2015, ISSN 1313-8960 (print). COBISS.BG-ID 1244538084, цит. на с. 29, бел. № 22.

1. Петков, П. Ст. Българската православна църква и държавната власт в Княжество/Царство България 1878 - 1912 г. (институционални отношения). В. Търново : Фабер, 2012, ISBN 978-954-400-821-5. COBISS.BG-ID 1257579492, цит. на с. 189, бел. № 7.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/