България на мирните преговори в Брест-Литовск 1917 - 1918 г. : Сборник документи. Велико Търново : Астарта, 2007, 363 с.


Лечев, Велико (2007) България на мирните преговори в Брест-Литовск 1917 - 1918 г. : Сборник документи. Велико Търново : Астарта, 2007, 363 с. ISBN 978-954-350-019-2. COBISS.BG-ID 1243117284


 Публикувани 206 документа, които отразяват позициите на България и нейните съюзници на мирните преговори в Брест-Литовск през 1917 - 1918 г.
  Книга
 Първа световна война, Четворен съюз, Русия, Украйна


Хуманитарни науки
Хуманитарни науки История и археология

Humanities
Humanities History and Archeology

 Издадено
  23213
 Велико Лечев

2. Минков, Ст. Добруджанският въпрос през Първата световна война: геополитически, политически и военностратегически обзор. Шумен : Унив. изд. "Епископ Константин Преславски", 2013, ISBN 978-954-577-830-8, COBISS.BG-ID 1264104164, цит. на с. 41, 228, бел. № 57, 146.

3. Тодоров, П. Паметна дата в новата история на Добруджа // Ние в науката и науката в нас : Сборник с изследвания в чест на 50-годишнината на проф. д-р Петко Ст. Петков. В. Търново : Фабер, 2013, ISBN 978-954-400-982-3, COBISS.BG-ID 1262622436, цит. на с. 82, 86, бел. № 5, 10.

1. Недков, Цв. Стопанският живот в град Балчик (1878 - 1944 г.). Добрич, 2009, цит. на с. 198, 201.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/