Организация на педагогическото взаимодействие в детската градина за интеграция на децата от етническите малцинства.


Костадинова, Даринка (2004) Организация на педагогическото взаимодействие в детската градина за интеграция на децата от етническите малцинства. Сборник. „Ролята на помощника на учителя за интеркуртурното образование на ромските деца“ . ИКУТУС ПРИНТ ООДСофия.(стр. 14 - 22). ISBN 954-9417-02-6


 Публикацията анализира резултатите от проведено изследване на условията за прилагане на Националната образователна стратегия за интеграция на деца и ученици от етническите малцинства.
  Статия
 образователна интеграция, равен достъп, възможности, подготавка за училище, качество




 Издадено
  23212
 Даринка Костадинова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/