Дневник на Дунавската част при Българския военноморски флот (август - декември 1916 г.). Велико Търново : Астарта, 2006, 136 с.


Лечев, Велико (2006) Дневник на Дунавската част при Българския военноморски флот (август - декември 1916 г.). Велико Търново : Астарта, 2006, 136 с. ISBN 954-8324-85-7. COBISS.BG-ID 1045302500


 Дневникът на Дунавската част при Българския военноморски флот е основен исторически извор за корабоплаването по Долен Дунав през Първата световна война
  Монография
 Първа световна война, Дунавска част, Български военноморски флот


Хуманитарни науки
Хуманитарни науки История и археология

Humanities
Humanities History and Archeology

 Издадено
  23211
 Велико Лечев

7. Канавров, Д. Напред, на нож! Бойни действия в Източна Тракия и по черноморското крайбрежие през Балканската война. Военни и морално-психологически аспекти. [София] : [Воен. изд.], 2015, 512 с., ISBN 978-954-509-549-8, COBISS.BG-ID 1536475602, цит. на с. 42, бел. № 15.

5. Канавров, Д. Ролята на морално-психологическия фактор в атаките "На нож!" по време на Балканската война // Исторически преглед. София : БАН, 2013, № 5-6, с. 224-265, ISSN 0323-9748, COBISS.BG-ID 1119643364, цит. на с. 248, бел. № 104. COBISS.BG-ID (на статията) 1270184420

6. Панайотов, Ат. Военният транспортен параход "Варна" на р. Дунав (1915 - 1919 г.) // Морски вестник, Варна: ИК Мор. свят, № 371-372, юни-юли 2013, ISSN 1311-1868, COBISS.BG-ID 1119533540, цит. на с. 12, бел. № 8, 9.

4. Семафорно-наблюдателна служба на Флота в Балканската война 1912 - 1913 г. : Сборник документи / Състав., [предг., науч. ред.] Ат. Панайотов, П. Петрова. Варна : ИК Морски свят, 2012, 128 с. ISBN 978-954-9484-28-1, COBISS.BG-ID 1247967716, цит. на с. 18, бел. № 6.

2. Канавров, Д. Морският бой при Балчик - декември 1916 г. : Неизвестното събитие в историята на Българския военноморски флот. [София] : Воен. изд., 2009, 343 с. ISBN 978-954-509-413-2, COBISS.BG-ID 1231336676, цит. на с. 141, 156, 157, 167, 169, 180, 187, бел. № 275, 306, 307, 308, 326, 328, 347, 354.

3. Кръстева, М., Ат. Панайотов. 110 години Щаб на българските военноморски сили (1889 - 2009) // Годишник на Военноморския музей - Варна. Варна : ИК Мор. свят, Т. 7., 2009, ISSN 1311-8587, COBISS.BG-ID 1119569124, цит. на с. 27, бел. № 33.

1. Панайотов, Ат. Има ли българска морска победа на Егейско море през Първата световна война? // Военноисторически сборник, 2007, № 1-2, с. 23-26, ISSN 0204-4080, COBISS.BG-ID 1119626468, COBISS.BG-ID (на статията) 1176743908, цит. на с. 26, бел. № 2.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/