От Прахово до Сулина : Българското корабоплаване по река Дунав 1915 - 1918 г. Велико Търново : Астарта, 2006, 307 с.


Лечев, Велико (2006) От Прахово до Сулина : Българското корабоплаване по река Дунав 1915 - 1918 г. Велико Търново : Астарта, 2006, 307 с. ISBN 954-8324-84-9. COBISS.BG-ID 1045302756


 Изследвани са военнополитическите, дипломатически и стопански аспекти по темата на книгата.
  Монография
 Първа световна война, дунавски въпрос, корабоплаване


Хуманитарни науки
Хуманитарни науки История и археология

Humanities
Humanities History and Archeology

 Издадено
  23209
 Велико Лечев

9. Караганев, Р. Дунавските дела, след военните регулации и България (1918 - 1933) // Известия на държавните архиви. С. : ГУА при МС, 2017, Кн. 113-114, ISSN 0323-9780(print). COBISS.BG-ID 1119807716, цит. на с. 6, бел. № 5 и на с. 63, бел. № 64.

6. Бойчев, П., Р. Симеонов. Нахлуването на румънските войски в Добруджа 1913 г. - между "миротворството" и грабежа // Добруджа на кръстопътя на историята : Сборник с изследвания от международна научна конференция, 16-17 май 2013, Тутракан / състав. Петър Бойчев, Даниела Иванова. Тутракан [т.е. Силистра] : Ковачев, 2013, 428 с. ISBN 978-954-8198-60-8, COBISS.BG-ID 1262990564, цит. на с. 132, бел. № 13.

7. Минков, Ст. Добруджанският въпрос през Първата световна война: геополитически, политически и военностратегически обзор. Шумен : Унив. изд. "Епископ Константин Преславски", 2013, с. 372, ISBN 978-954-577-830-8, COBISS.BG-ID 1264104164, цит. на с. 41, 228, бел. № 57, 146.

8. Панайотов, Ат. Военният транспортен параход "Варна" на р. Дунав (1915 - 1919 г.) // Морски вестник, Варна: ИК Мор. свят, № 371-372, юни-юли 2013, ISSN 1311-1868, COBISS.BG-ID 1119533540, цит. на с. 12, бел. № 8, 9.

5. Недков, Цв. Стопанският живот в градовете на Южна Добруджа (1916-1918 г.). // Десет години в служба на Добруджа : материали от Юбилейната научна сесия, проведена по повод десетата годишнина на Дружеството на краеведите "Отец Павел Атанасов" в Добрич, 10 юни 2010 г. / [състав., предг. Атанас Пеев]. Добрич : Матадор 74, 2010, ISBN 978-954-371-240-3, COBISS.BG-ID 1235628004, цит. на с. 66, бел. № 39, 40.

3. Канавров, Д. Морският бой при Балчик - декември 1916 г. : Неизвестното събитие в историята на Българския военноморски флот. С. : Воен. изд., 2009, 343 с., ISBN 978-954-509-413-2, COBISS.BG-ID 1231336676, цит. на с. 141, 156, 157, 167, 169, 180, 187, бел. № 275, 306, 307, 308, 326, 328, 347, 354.

4. Кръстева, М., Ат. Панайотов. 110 години Щаб на българските военноморски сили (1889 - 2009) // Годишник на Военноморския музей - Варна. Варна : ИК Мор. свят, Т. 7., 2009, ISSN 1311-8587, COBISS.BG-ID 1119569124, цит. на с. 27, бел. № 33.

2. Панайотов, Ат. Капитан I ранг Борис Стателов (21.VIII.1886-22.X.1959 г.) // Годишник на Военноморския музей - Варна. Варна : ИК Мор. свят, Т. 4, 2008, ISSN 1311-8587, COBISS.BG-ID 1119569124, цит. на с. 143, бел. № 30, 31.

1. Панайотов, Ат. Има ли българска морска победа на Егейско море през Първата световна война? // Военноисторически сборник. София : Воен. изд., 2007, № 1-2, ISSN 0204-4080, COBISS.BG-ID 1119626468, цит. на с. 26, бел. № 2.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/