Economics как нравственная теория


Златева, Добринка (2011) Economics как нравственная теория Вестник Тверского государственого университета. Серия Экономика и управление, 2011, № 11, с. 14 – 20. Print ISSN 2219-1459


 Поставя се проблема за изменение на методологическата парадигма на икономическата теория, за да се превърне тя в човешко измерение на икономиката
  Статия
 парадигма, икономическа теория, методологически индивидуализъм
 Издадено
  23205
 Добринка Златева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/