Възстановяването на Народнолибералната (Стамболова) партия в България 1924 - 1925 г. Велико Търново : Витал, 1995, 48 с.


Лечев, Велико (1995) Възстановяването на Народнолибералната (Стамболова) партия в България 1924 - 1925 г. Велико Търново : Витал, 1995, 48 с. ISBN 954-8259-13-3. COBISS.BG-ID 1028068580


  Проучени са ролята и мястото на НЛ/С/П в партийно-политическата система на България през 1924 - 1925 г.
  Монография
 партийно-политическа система в България, НЛ/С/П, легална опизиция


Хуманитарни науки
Хуманитарни науки История и археология

Humanities
Humanities History and Archeology

 Издадено
  23202
 Велико Лечев

2. Калчев, К. К. Димо Кьорчев като парламентарист // Димо Кьорчев : Между литературата и политиката : Изследвания, архив, оценка : [Материали от първа нац. науч. конф., посветена на 120-год. от рождението на Димо Кьорчев] / Ред. кол. Иван Радев и др. В. Търново : Унив. изд. Св. Св. Кирил и Методий, 2005, 168 с. ISBN 954-524-450-X; COBISS.BG-ID 1043847140, цит. на с. 107, бел. № 17.

1. Галунов, Т. Втората национална катастрофа : Процесът, Виновниците. В. Търново : Абагар, 1998, 256 с. ISBN 954-427-267-4; COBISS.BG-ID 1032860900, цит. на с. 246, бел. № 4.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/