Младежките съюзи и организации на политическите партии в България : Окт. 1918 - юни 1923 г. Велико Търново : Сириус 4, 1994, 194 с.


Лечев, Велико (1994) Младежките съюзи и организации на политическите партии в България : Окт. 1918 - юни 1923 г. Велико Търново : Сириус 4, 1994, 194 с. ISBN 954-8582-02-3. COBISS.BG-ID 1026774756


 В книгата е изследвана историята на младежките съюзи и на политическите партии по време на следвоенната криза 1918 - 1923 г.
  Монография
 следвоенна криза, партийно-политическа система, младежки съюзи и организации


Хуманитарни науки
Хуманитарни науки История и археология

Humanities
Humanities History and Archeology

 Издадено
  23201
 Велико Лечев

2. Николова, В. Народната партия 1894-1920 : Между консерватизма и либерализма. В. Търново : Витал, 2004, 536 с. ISBN 954-8259-73-7. COBISS.BG-ID 1042129892, цит. на с.484, бел. № 59.

1. Стоянова, Р. Младежкият съюз, женските и професионалните групи към Демократическата партия (1924-1934 г.) // Исторически преглед, 1994-1995, № 4, с. 128-151. ISSN 0323-9748. COBISS.BG-ID 1119643364; COBISS.BG-ID (на статията) 1130930660, цит. на с. 128-130, бел. № 1,3,7.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/