Взаимовръзка между детските идентификации и личностната мотивация.


Добрев, Добрин (2002) Взаимовръзка между детските идентификации и личностната мотивация. – В: “Приложна психология и социална практика”, сборник, състав. доц д-р Петър Иванов. Варна: Университетско издателство ВСУ „Черноризец Храбър“, 2002, с.30-37. ISBN 954-715-159-2; COBISS.BG-ID 1039625444


 Статията разглежда влиянието, оказвано от идентификацията с родителските образи през ранното детство върху мотивацията на зрялата личност. Анализът изхожда както от теоретичните позиции на К.Г.Юнг, така и от гледната точка на редица постюнгиански автори. Специално място е отделено на сравнителния анализ и критичната оценка на разглежданите концепции.
  Статия
 родителски комплекси, мотивация, К. Г. Юнг
 Издадено
  23200
 Добрин Добрев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/