Личностни диспозиции и евтаназия.


Добрев, Добрин (2009) Личностни диспозиции и евтаназия. – В: „Евтаназия (философско-етически, морално-правни и психологически аспекти)”, сборник, състав. доц. М. Хаджийски, доц. Н. Божилова. Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2009, с.21-37. ISBN 978-954-524-691-3; COBISS.BG-ID 1230189028


 Статията разглежда нагласите на българите по отношение на прилагането на евтаназия. Представени и анализирани са резултатите от авторово социално-психологическо изследване на проблема, представително за област Велико Търново. Очертани са основните тенденции и переспективи за развитие и промяна на отношението към евтаназията.
  Статия
 евтаназия, личностни диспозиции, социални нагласи
 Издадено
  23198
 Добрин Добрев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/