Родителски комплекси и полова идентичност в контекстът на аналитичната психология на К. Г. Юнг.


Добрев, Добрин (2010) Родителски комплекси и полова идентичност в контекстът на аналитичната психология на К. Г. Юнг. – В: „Идеи в хуманитарните науки”, том 3, сборник, състав. доц. Вихрен Бузов, доц. Минко Хаджийски. Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2010, с.57-67. ISBN 978-954-524-756-9; COBISS.BG-ID 1235226596


 Статията анализира влиянието, което родителските комплекси, разглеждани в контекста на психологията на К.Г.Юнг, оказват върху формирането и избора на половата идентичност и роли. Отделено е място за анализ на интерпретациите на постюнгианските автори върху разглеждания проблем. Очертани са основните изследователски переспективи за бъдещи изследвания.
  Статия
 родителски комплекси, полова идентичност, К. Г. Юнг
 Издадено
  23197
 Добрин Добрев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/