Корабоплаването по Дунав и Черно море в политиката на Австро-Унгария 1914 - 1918 г. Велико Търново : Астарта, 2005, 428 с.


Лечев, Велико (2005) Корабоплаването по Дунав и Черно море в политиката на Австро-Унгария 1914 - 1918 г. Велико Търново : Астарта, 2005, 428 с. ISBN 954-8324-79-2. COBISS.BG-ID 1045404900


 Направено е цялостно изложение за политиката на Австро-Унгария спрямо корабоплаването по река Дунав и Черно море през Първата световна война
  Монография
 Първа световна война, Австро-Унгария, дунавски въпрос, черноморски проблем


Хуманитарни науки
Хуманитарни науки История и археология

Humanities
Humanities History and Archeology

 Издадено
  23195
 Велико Лечев

7. Караганев, Р. Дунавските дела, следвоенните регулации и България (1918 - 1933) // Известия на държавните архиви. София : ГУА при МС, 2017, Кн. 113-114. ISSN 0323-9780(print), COBISS.BG-ID 1119807716, цит. на с. 6, бел. № 4.

5. Минков, Ст. Добруджанският въпрос през Първата световна война: геополитически, политически и военностратегически обзор. Шумен : Унив. изд. "Епископ Константин Преславски", 2013, 372 с. ISBN 978-954-577-830-8, COBISS.BG-ID 1264104164, цит. на с. 41, 228, бел. № 57, 146.

6. Тодоров, П. Паметна дата в новата история на Добруджа // Ние в науката и науката в нас : Сборник с изследвания в чест на 50-годишнината на проф. д-р Петко Ст. Петков. В. Търново : Фабер, 2013. ISBN 978-954-400-982-3, COBISS.BG-ID 1262622436, цит. на с. 82, 86, бел. № 5, 10.

4. Калчев, К. К. Българо-турски военнополитически отношения (1915 - 1918 г.). В. Търново : Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий", 2011, 344 с. ISBN 978-954-524-768-2, COBISS.BG-ID 1238057700, цит. на с. 328, бел. № 360, 362, 363.

2. Канавров, Д. Морският бой при Балчик - декември 1916 г. : Неизвестното събитие в историята на Българския военноморски флот. С. : Воен. изд., 2009, 343 с. ISBN 978-954-509-413-2, COBISS.BG-ID 1231336676, цит. на с. 141, 156, 157, 167, 169, 180, 187, бел. № 275, 306, 307, 308, 326, 328, 347, 354.

3. Недков, Цв. Стопанският живот в град Балчик (1878 - 1944 г.). Добрич, 2009, цит. на с. 198, 201.

1. Панайотов, Ат. Капитан I ранг Борис Стателов (21.VIII.1886-22.X.1959 г.). // Годишник на Военноморския музей - Варна. Варна : ИК Мор. свят, 2008, Т. 6, ISSN 1311-8587, COBISS.BG-ID 1119569124, цит. на с. 143, бел. № 30, 31.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/