Георгиев, Лъчезар, Стела В. Георгиева. Книговедски извори за издателската и печатарската дейност на Любен Каравелов 1868 – 1878 г. // Българско възраждане : Идеи. Личности. Събития. Т. 15. – София : Общобълг. к-т В. Левски ; Фондация В. Левски, 2014, с. 62–84. Годишникът включва материали от Юбилейна научна конференция с международно участие „Любен Каравелов – писател, публицист, революционер, политик“ (24–25 апр. 2014 г., Русе). ISSN 1311-1337


Георгиев, Лъчезар (2014) Георгиев, Лъчезар, Стела В. Георгиева. Книговедски извори за издателската и печатарската дейност на Любен Каравелов 1868 – 1878 г. // Българско възраждане : Идеи. Личности. Събития. Т. 15. – София : Общобълг. к-т В. Левски ; Фондация В. Левски, 2014, с. 62–84. Годишникът включва материали от Юбилейна научна конференция с международно участие „Любен Каравелов – писател, публицист, революционер, политик“ (24–25 апр. 2014 г., Русе). ISSN 1311-1337 Годишник "Българско възраждане: Идеи. Личности. Събития", том 15, Общобългарски комитет "Васил Левски"; изд. "Златен змей", 2014


 Студията на проф. д-р Лъчезар Георгиев е в съавторство с гл. ас. д-р Стела Валериева Георгиева от ВТУ "Св. св. Кирил и Методий". Изследването представя нови факти и документални свидетелства за Любен Каравелов като писател, издател и ръководител на печатница в периода 1868 - 1978 г.
  Студия
 книгоиздаване, печатни комуникации, книга, автори, Любен Каравелов


Социални, стопански и правни науки

Social sciences, economic sciences and law

 Издадено
  23192
 Лъчезар Георгиев

1. 180 г. от рождението на Любен Каравелов[Редакционен отзив]. - В: сп. Издател (Научно списание за книгата), 2013, № 3-4, с. 3. ISSN 1310-4624 В издателското каре: Печатница "Сира" - В.Търново, 2014

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/