Георгиев, Лъчезар. Книга и печатни комуникации (=Book and publishing communications) : Монография. – В. Търново : Фабер, 2009. – 240 с. : с ил. и сх. – Библиотека Книга и полиграфия ISBN 978-954-400-175-9


Георгиев, Лъчезар (2009) Георгиев, Лъчезар. Книга и печатни комуникации (=Book and publishing communications) : Монография. – В. Търново : Фабер, 2009. – 240 с. : с ил. и сх. – Библиотека Книга и полиграфия ISBN 978-954-400-175-9 В.Търново: изд. Фабер, 2009. - 240 с. ISBN 978-954-400-175-9


 Монография по проблемите на книгата и книгоиздателското дело, включена в Библиотека Книга и полиграфия. В книгата теоретично се изяснява понятието „печатни комуникации”; представят се полиграфическите аспекти на конвенционални и съвременни актуални технологии за печат на книги, периодика, рекламни издания. Разглеждат се дейности, свързани със световния книгоиздателски процес. Последните две глави от книгата са посветени на историческите аспекти на печатните комуникации и книгоиздаването в България. Рец.: Христина Христова. Измерения на съвре-менната културна ситуация в новото научно изследване „Книга и печатни комуникации”. // Издател, 2009, № 3–4, с. 53–57.
  Монография
 


Социални, стопански и правни науки Обществени комуникации и информационни науки

Social sciences, economic sciences and law Public Communications and Information Sciences

 Издадено
  23191
 Лъчезар Георгиев

1. Николова, Вяра Василева. Русская драматургия в болгарском книгоиздании 1890-1940-х годов. Специальность 05.25.03 – «Библиотековедение, библиографоведение и книговедение» : Диссертация на соискание ученой степени кандидата филологических наук. Научный руководитель: кандидат филологических наук, профессор И. К. Сушилина. - Москва : Московский государственный университет печати имени Ивана Федорова, 2014, с. 4. // (25.07.2015) Цит.: Георгиев, Лъчезар. Книга и печатни коммуникации. – В. Търново, 2009. – 239 с.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/