Периодните структури в съвременния български книжовен език. Дисертация за присъждане на научна и образователна степен "доктор".


Гецов, Антон (1996) Периодните структури в съвременния български книжовен език. Дисертация за присъждане на научна и образователна степен "доктор". Принт. изд. Рецензенти: проф. дфн Елена Георгиева, проф. Русин Русинов. Защитена пред СНС по езикознание. Утвърдена от ВАК с протокол № 13-9. В. Търново, София, 1996, 263 л., COBISS.BG-ID – 1262310116.


 
  Дисертация
 
 Издадено
  23190
 Антон Гецов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/