Българските народнолиберали на кръстопът. Партията "Народно единство" 1923 - 1925 г. Велико Търново : [Изд. авт.], 1996, 144 с.


Лечев, Велико (1996) Българските народнолиберали на кръстопът. Партията "Народно единство" 1923 - 1925 г. Велико Търново : [Изд. авт.], 1996, 144 с. ISBN 954-799-636-3. COBISS.BG-ID 1030467044


 В книгата се разглежда идейно-политическото развитие на народнолибералите-генадиевисти през 1923 - 1925 г. Акцентът е поставен върху организационното развитие на тяхната партия и нейната опизиционна дейност против правителството на Демократическия сговор.
  Монография
 партийно-политическа система, Демократически сговор, партия "Народно единство"


Хуманитарни науки
Хуманитарни науки История и археология

Humanities
Humanities History and Archeology

 Издадено
  23189
 Велико Лечев

4. Гочева, М., Кр. Митева. Маската на политическото в Йовковия роман "Приключенията на Гороломов" // Добруджа : сборник, София : Георги Бакалав - Варна, 2014, № 26-27, ISSN 0205-2210; COBISS.BG-ID 1119807204, цит. на с. 435, бел. № 34.

3. История на България : в 10 тома. Т. 9, История на България 1918-1944 / [Даниел Вачков ... и др.] ; [ред. кол. Георги Марков - глав. ред. ... и др.], С. : Тангра ТанНакРа, [Изд. на БАН. Институт за ист. изследвания], 2012, 839 с., ISBN 978-954-2903-08-6; COBISS.BG-ID 1247815396, бел. № 49, 50.

2. Галунов, Т. Избирателни системи и парламентарни избори в България (1919-1939 г.). [В. Търново] : Фабер, 2008, 240 с. ISBN 978-954-775-959-6; COBISS.BG-ID 1229793764, цит. на с. 78, бел. № 251.

1. Василев, И. Казусът "Генадиев" в контекста на българския политически живот (юли 1913 - август 1915 г.). Пловдив, 2004, цит. на с. 125, бел. № 3.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/