Максимизиращият избор във взаимоотношението работна заплата – печалба. Сб. от Научна сесия,97 с международно участие, Шумен. Отг. ред. Д. Узунов. Шумен:Научни трудове ВВУАПО, 1998, ч. IV, с.168 – 176. ISBN 954-9681-04-1.


Златева, Добринка (1998) Максимизиращият избор във взаимоотношението работна заплата – печалба. Сб. от Научна сесия,97 с международно участие, Шумен. Отг. ред. Д. Узунов. Шумен:Научни трудове ВВУАПО, 1998, ч. IV, с.168 – 176. ISBN 954-9681-04-1. Шумен: Научни трудове ВВУАПО


 Разглежда се взаимозависимостта между работна заплата и печалба в теорията на избора. Споделя се разбирането, че за анализа на взаимоотношението между печалбата и работната заплата тяхното максимизиране не е подходящ методологически инструмент.
  Доклад
 максимизация, печалба, работна заплата, взаимозависимост
 Издадено
  23188
 Добринка Златева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/