Диахронният подход в икономическите изследвания. Отг. ред. А. Атанасов. Велико Търново: Научни трудове ВВОВУ, 1995, кн. 35, ч. ІІ, с. 13-17. ISSN 0861-0312.


Златева, Добринка (1995) Диахронният подход в икономическите изследвания. Отг. ред. А. Атанасов. Велико Търново: Научни трудове ВВОВУ, 1995, кн. 35, ч. ІІ, с. 13-17. ISSN 0861-0312. Велико Търново: Научни трудове ВВОВУ


 В разработката се споделя трудността при отчитане на времето в икономическите изследвания. Разработен е собствен теоретико-методологически модел на диахронен подход в икономическите анализи.
  Доклад
 време, диахронен подход, синхронен анализ
 Издадено
  23187
 Добринка Златева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/