Философия на икономическото равновесие. Отг. ред. А. Атанасов. Велико Търново: Научни трудове ВВОВУ, 1996, кн. 45, ч. ІІІ, 1996, с. 366-373. ISSN 0861-0312.


Златева, Добринка (1996) Философия на икономическото равновесие. Отг. ред. А. Атанасов. Велико Търново: Научни трудове ВВОВУ, 1996, кн. 45, ч. ІІІ, 1996, с. 366-373. ISSN 0861-0312. Велико Търново: Научни трудове ВВОВУ


 На основата на диалектиката и диахронния подход в разработката се прави общотеоретичен анализ на икономическото равновесие – опит за динамическа концепция
  Доклад
 икономическо равновесие, диахронен подход, диахронно организиран икономически процес
 Издадено
  23186
 Добринка Златева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/