Хронологично-проблемна структура на теорията за разпределението. Сборник от Юбилейна научна сесия, 98 с международно участие. Отг. ред А. Атанасов. Велико Търново: Научни трудове ВВОВУ, 1998, кн. 64, с. 407-425.ISSN 0861-0312


Златева, Добринка (1998) Хронологично-проблемна структура на теорията за разпределението. Сборник от Юбилейна научна сесия, 98 с международно участие. Отг. ред А. Атанасов. Велико Търново: Научни трудове ВВОВУ, 1998, кн. 64, с. 407-425.ISSN 0861-0312 Велико Търново: Научни трудове ВВОВУ


 В разработката е проследено хронологично и проблемно-критично иторията на теорията за разпределението. Споделени са основние моменти, които оформят историческата конструкция на разпределителната теория
  Доклад
 разпределение, икономически теории, доход, производство
 Издадено
  23172
 Добринка Златева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/