Производствена цена на труда и предлагането на труд. Отг. ред. А. Атанасов. Велико Търново: Научни трудове ВВОВУ, 1997 г., кн. 51, ч. II, с. 355-371. ISSN 0861-0312


Златева, Добринка (1997) Производствена цена на труда и предлагането на труд. Отг. ред. А. Атанасов. Велико Търново: Научни трудове ВВОВУ, 1997 г., кн. 51, ч. II, с. 355-371. ISSN 0861-0312 Велико Търново: Научни трудове ВВОВУ


 В разработката се споделя идеята, че в многофакторната детерминираност на предлагането на труд производствената цена на труда е определяща, че необходимата работна заплата се определя от средствата за живот, възпроизвеждащи работника.
  Доклад
 работна заплата, производствена цена на труда, предлагане на труд
 Издадено
  23171
 Добринка Златева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/