Детерминационна и функционална обусловеност между работна заплата и печалба. Отг. ред. А. Атанасов. Велико Търново: Научни трудове ВВОВУ, 1997 г., кн. 51, ч. II, с. 340-354. ISSN 0861-0312


Златева, Добринка (1997) Детерминационна и функционална обусловеност между работна заплата и печалба. Отг. ред. А. Атанасов. Велико Търново: Научни трудове ВВОВУ, 1997 г., кн. 51, ч. II, с. 340-354. ISSN 0861-0312 Велико Търново: Научни трудове ВВОВУ


 Доказва се, че работната заплата и печалбата имат обща генетична детерминираност; че между тях в последователните им форми en ante и ex post съществува причинно-следствена и функционална зависимост
  Доклад
 работна заплата, печалба, детерминационна и функционална обусловеност
 Издадено
  23170
 Добринка Златева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/