Георгиев, Лъчезар. Интелектуална собственост и автор в съвременния книгоиздателски процес. - В: Интелектуалната собственост – формула за успех, творчество и иновации : Трети нац. семинар с междунар. участие. Състав. Тереза Тренчева. – София : За буквите – О писменехь, 2015, с.148-165., с резюме на англ. ез. ISBN 978-619-185-160-7


Георгиев, Лъчезар (2015) Георгиев, Лъчезар. Интелектуална собственост и автор в съвременния книгоиздателски процес. - В: Интелектуалната собственост – формула за успех, творчество и иновации : Трети нац. семинар с междунар. участие. Състав. Тереза Тренчева. – София : За буквите – О писменехь, 2015, с.148-165., с резюме на англ. ез. ISBN 978-619-185-160-7 София: За буквите-О писменехь, 2015 ISBN 978-619-185-160-7


 Статията разглежда съвременни въпроси и тенденции при ползването и охраната на интелектуалната.собственост. Засяга проблеми на защитата на автора в контекста на книгоиздателския процес в България и с оглед на международната практика, свързана с автора и защитата на неговата интелектуална собственост. Статията включва изнесения доклад на проф. Лъчезар Георгиев пред Трети национален семинар с международно участие 27-28 април 2015 г., проведен в Университет по библиотекознание и интелектуална собственост. Семинарът и сборникът са реализирани по проект, финансиран по Наредба № 9 на МОН, Договор № ПЧФНП-2015-01.
  Статия
 интелектуална собственост, авторско право,книги, автори, писатели, книгоиздателски процес, издания.


Социални, стопански и правни науки

Social sciences, economic sciences and law

 Издадено
  23163
 Лъчезар Георгиев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/