Дидактическа система задачи за пропедевтика на метода на уравненията при решаване на задачи от изваждане в обучението по математика в началните класове. - В: Математика и методика на обучението по математика и информатика. Шумен: Унивеситетско издателство "Епископ Константин Преславски", 2003, с. 30 - 36. ISBN 954-577-159-3


Минчева, Иванка (2003) Дидактическа система задачи за пропедевтика на метода на уравненията при решаване на задачи от изваждане в обучението по математика в началните класове. - В: Математика и методика на обучението по математика и информатика. Шумен: Унивеситетско издателство "Епископ Константин Преславски", 2003, с. 30 - 36. ISBN 954-577-159-3 Шумен: Унивеситетско издателство "Епископ Константин Преславски"


 В публикацията се разглеждат дидактически системи задачи за решаване на задачи за намиране на неизвестен компонент на операцията изваждане в началното обучение по математика. Теоретичните идеи са илюстрирани с конкретни задачи от началния училищен курс по математика.
  Доклад
 пропедевтика, уравнение, метод на уравненията, система задачи, аритметична операция изваждане
 Издадено
  23142
 Иванка Минчева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/