Semantic descriptions of games in mathematical educational sites for children of preschool and primary school age. Сборник доклади от научна конференция с международно участие "25 години Педагогически факултет", Велико Търново, 6 - 7 ноември, 2009 г.. Ред. П. Легкоступ. Велико Търново: Фабер, 2009, с. 435 – 439. ISBN 978-954-400-422-4


Минчева, Иванка (2009) Semantic descriptions of games in mathematical educational sites for children of preschool and primary school age. Сборник доклади от научна конференция с международно участие "25 години Педагогически факултет", Велико Търново, 6 - 7 ноември, 2009 г.. Ред. П. Легкоступ. Велико Търново: Фабер, 2009, с. 435 – 439. ISBN 978-954-400-422-4 Велико Търново, Фабер


 В доклада се разглеждат семантични описания на игри, включени в математиески образователни сайтове. Разгледани са игри, подходящи за деца в предучилищна и начална училищна възраст.
  Доклад
 semantic description, mathematical educational site, computer game, preschool age, primary school age


Природни науки, математика и информатика
Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…

Natural sciences, mathematics and informatics
Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…

 Издадено
  23134
 Иванка Минчева

1. Даниела Йорданова. - Възможности за приложение на интерактивните методи при работа с художествен текст чрез обучението по литература (1. - 4. клас) - Педагогически алманах, 2019, 27(1), с. 42. Print ISSN 1310-358X

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/