Някои идеи за систематизиране на построителни задачи, които се решават с метода на еднаквостите. - В: Научни трудове на Русенски университет „Ангел Кънчев”, том 40, серия 3 – Математика и информатика. Русе: Печатна база при Русенски университет „Ангел Кънчев”, 2003, с. 38 - 41. ISSN 1311-3321.


Минчева, Иванка (2003) Някои идеи за систематизиране на построителни задачи, които се решават с метода на еднаквостите. - В: Научни трудове на Русенски университет „Ангел Кънчев”, том 40, серия 3 – Математика и информатика. Русе: Печатна база при Русенски университет „Ангел Кънчев”, 2003, с. 38 - 41. ISSN 1311-3321. Русе: Печатна база при Русенски университет „Ангел Кънчев”


 В публикацията се предлага систематизиране на построителни задачи, които се решавам чрез метода на еднаквостите. Дадени са три конкретни системи задачи, които се решават съответно с метода на транслацията, метода на ротацията и метода на осевата симетрия.
  Доклад
 построителна задача, метод на еднаквостите, транслация, ротация, осева симетрия, систематизиране


Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…
Природни науки, математика и информатика

Natural sciences, mathematics and informatics
Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…

 Издадено
  23133
 Иванка Минчева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/