Петров, П. Икономически учения /Алтернативни направления на икономическата мисъл/.


Петров, Петър (2006) Петров, П. Икономически учения /Алтернативни направления на икономическата мисъл/. В. Търново, "Фабер", 2006, 248 с., ISBN 954-775-587-0


 Проследява се историята на икономическата мисъл от древността до наши дни, различните школи и направления
  Учебник / Учебно помагало
 икономически теории, икономически школи, икономически анализ, икономически растеж, класическа политическа икономия, маржинализъм


Социални, стопански и правни науки

Social sciences, economic sciences and law

 Издадено
  23130
 Петър Петров

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/