Някои проблеми на моделирането при решаване на текстови задачи в четвърти клас. - Начално образование, 1995, бр. 5, с. 33 - 39. Print ISSN 0204-4951


Минчева, Иванка (1995) Някои проблеми на моделирането при решаване на текстови задачи в четвърти клас. - Начално образование, 1995, бр. 5, с. 33 - 39. Print ISSN 0204-4951 Содия, списание Начално образование, бр. 5, 1995


 В статията се разглеждат проблеми на моделирането при решаване на текстови задачи. Предлага се модел за решаване на нематематически задачи с математически средства. Анализират се най-често срещаните трудности и грешки при решаване на текстови задачи.
  Статия
 моделиране, текстова задача, начално обучение по математика
 Издадено
  23129
 Иванка Минчева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/