Пропедевтика на понятието уравнение в началното обучение по математика - синтез от резултатите на едно изследване. - Начално образование, 2001, бр. 1, с. 30 - 43. Print ISSN 0204-4951


Георгиева, Иванка (2001) Пропедевтика на понятието уравнение в началното обучение по математика - синтез от резултатите на едно изследване. - Начално образование, 2001, бр. 1, с. 30 - 43. Print ISSN 0204-4951 София, списание Начално образование, бр. 3, 2001


 Статията описва и анализира резултатите от изследване процеса на усвояване на понятието уравнение в обучението по математика в 1. - 4. клас. Използвани са методически и статистически методи на изследване и са формулирани изводите от тях. Резултатите са представени чрез таблици и диаграми.
  Статия
 пропедевтика, уравнение, начално обучение по математика, изследване


Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…

Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…

 Издадено
  23125
 Иванка Георгиева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/