Ръководство за решаване на задачи по увод във висшата математика. Велико Търново: Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", 2011, 135 с. ISBN 978-954-524-796-5


Минчева, Иванка (2011) Ръководство за решаване на задачи по увод във висшата математика. Велико Търново: Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", 2011, 135 с. ISBN 978-954-524-796-5 Велико Търново, Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий"


 Учебното пособие е предназначено за студенти, изучаващи елементи от висшата математика. Съдържа кратки теоретични бележки, задачи, упътвания и решения по основни теми от висшата математика - комплексни числа, полиноми, вектори, нютонов бином и др.
  Учебник / Учебно помагало
 висша математика, ръководство


Природни науки, математика и информатика
Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…

Natural sciences, mathematics and informatics
Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…

 Издадено
  23102
 Иванка Минчева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/