Съветът на Европа и политиката за активно гражданско общество


Калейнска, Теодора (2007) Съветът на Европа и политиката за активно гражданско общество В: Политика, европейска интеграция и социална промяна. Сборник от Юбилейна международна научна конференция, посветена на 10годишнината от създаването на Философски факултет, Съст. Бузов, В. Т.Калейнска, Велико Търново: Издателство на ЕИЦ, 2007, стр. 229-244, ISBN-10: 954-9469-03-4; ISBN-13: 978-954-9469-03-5; COBISS.BG-ID: 1243729636


 Докладът разглежда развитието на гражданско общество в Европа, като са предложени пет етапа на неговото формиране, изграждане и развитие.
  Доклад
 Съвет на Европа, гражданско общество
 Издадено
  23101
 Теодора Калейнска

1. Tasevska, D.,T.Kaleynska,J.R.Tapia, E.M.Gomez (2010) Teaching the Rights of the Child, Veliko Tarnovo, EIC publishing house, цит. на стр.58

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/