Политическо участие


Калейнска, Теодора (1996) Политическо участие В: Политология, Ред. Дронзина, Т. , София: Издателство на ВВТУ "Т.Каблешков", 1996, стр.154-162, ISBN 954-12-0023-0; COBISS.BG-ID: 1030447076


 Статията представя политическото участие, като са представени неговата обща характеристика и дефиниране, основни елементи, институционализация на политическото участие чрез различни форми /гласуване, политическа дейност, кандидатиране/.
  Част от книга / Глава от книга
 участие, институционализиране на политическото участие, типове участие
 Издадено
  23100
 Теодора Калейнска

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/