Ролята на Съвета на Европа в Българския преход към демокрация /1992-2006/. Политика към гражданското общество


Калейнска, Теодора (2010) Ролята на Съвета на Европа в Българския преход към демокрация /1992-2006/. Политика към гражданското общество Кръстева, Анна, А.Гълъбов,А.Тодоров,... Т.Калейнска, Демокрацията в България през ХХІ век. Сборник статии от Национална научна конференция на БАПН, Велико Търново, Издателство ЕИЦ, 2010, стр.245-252, ISBN 978-954-9469-05-9; COBISS.BG-ID: 1232845540


 Статията разглежда политиката на Съвета на Европа в подкрепа на демократичния преход в България в периода /1992-2006/, в частност към гражданското общество. Изследвани са ключови правни документи, които оказват влияние върху развитието на гражданското общество и са представени основни примери за подкрепа на сектора.
  Статия
 преход, Съвет на Европа, гражданско общество
 Издадено
  23098
 Теодора Калейнска

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/