Ролята на проблемността за развиване на критическо мислене у учениците от началното училище. СУБ. В сб.: Дни на науката 2011, В. търново, 2011, с. 288-295. ISSN 1314-2283 COBISS.BG-ID 1248781796


Кръстева, Антония (2011) Ролята на проблемността за развиване на критическо мислене у учениците от началното училище. СУБ. В сб.: Дни на науката 2011, В. търново, 2011, с. 288-295. ISSN 1314-2283 COBISS.BG-ID 1248781796 В сб.: Дни на науката 2011, В. търново, 2011, с. 288-295. ISSN 1314-2283


 В доклада се анализира значението на проблемността за развиване на критическото мислене у учениците.
  Доклад
 критическо мислене, ученици
 Издадено
  23073
 Антония Кръстева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/