Йорданова, Даниела. Семейството за езиковата култура на учениците ( I – IV) клас В. Търново: Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", 2005, с. 55. ISBN 954-524-459-3. COBISS.BG-ID 1043809508


Йорданова, Даниела (2005) Йорданова, Даниела. Семейството за езиковата култура на учениците ( I – IV) клас В. Търново: Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", 2005, с. 55. ISBN 954-524-459-3. COBISS.BG-ID 1043809508 Велико Търново, УИ "СВ.св. Кирил и Методий" (с. 55) ISBN 954-524-459-3


 В студията е представен вариант за съвместна работа между семейството и училището с цел подобряване езиковата култура
  Студия
 езикова култура, комуникативна компетентност, семейството за езиковата култура на учениците в І - ІV
 Издадено
  2307
 Даниела Йорданова

1. Цит. на с. 37. Конакчиева, Петя. Приоритети на отговорното родителство за възпитаване на социално уверено дете. Педагогически алманах , 2019, (1), с. 21-40. СПРАВКА:Национален референтен списък на съвременни български научни издания с научно рецензиране. ПЕДАГОГИЧЕСКИ алманах: педагогическо списаниена Великотърновски унив. "Св. св. Кирил и Методий".– В. Търново, 1993- ISSN 1310-358X (print), 2367-9360 (online)

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/