Ролята на емоциите и занимателните елементи в обучението по математика в началните класове. - Педагогически алманах, 2003, XI (1, 2), с. 44 - 58. Print ISSN 1310-358X


Минчева, Иванка (2003) Ролята на емоциите и занимателните елементи в обучението по математика в началните класове. - Педагогически алманах, 2003, XI (1, 2), с. 44 - 58. Print ISSN 1310-358X Велико Търново, Университетско издателство на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”


 Студията разглежда възможности за използване на занимателни елементи в началното обучение по математика.
  Студия
 обучение по математика в 1. - 4. клас, занимателност


Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…

Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…

 Издадено
  23065
 Иванка Минчева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/