Някои въпроси, свързани с пропедевтика на понятието уравнение в първи клас. Дидактически системи задачи за въвеждане на равенства от вида а +  = в,  – а = в, а –  = в (сс. 24 – 39). - В: Трудове на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий”, т.1, кн.1, 1998, с. 24 - 39. ISSN 0204 - 6369


Минчева, Иванка (1998) Някои въпроси, свързани с пропедевтика на понятието уравнение в първи клас. Дидактически системи задачи за въвеждане на равенства от вида а +  = в,  – а = в, а –  = в (сс. 24 – 39). - В: Трудове на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий”, т.1, кн.1, 1998, с. 24 - 39. ISSN 0204 - 6369 Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”.


 Студията разглежда проблеми на пропедевтичното обучение в решаването на уравнения в 1. клас.
  Студия
 уравнение, неизвестен компонент на аритметична операция, обучение по математика в 1. - 4. клас


Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…

Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…

 Издадено
  23064
 Иванка Минчева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/