Георгиев, Лъчезар. ОФОРМИТЕЛСКИ ПОДХОДИ В ГРАФИКАТА НА СЪВРЕМЕННАТА ДЕТСКА КНИГА. В. Търново: Нар. библиотека П. Р. Славейков, 2018. ISSN 1313-8138


Георгиев, Лъчезар (2018) Георгиев, Лъчезар. ОФОРМИТЕЛСКИ ПОДХОДИ В ГРАФИКАТА НА СЪВРЕМЕННАТА ДЕТСКА КНИГА. В. Търново: Нар. библиотека П. Р. Славейков, 2018. ISSN 1313-8138 В. Търново: Народна библиотека "П. Р. Славейков" ISSN 1313-8138


 Статията е доклад, включен в програмата на ХVII Национална научна конференция с международно участие "Библиотеки, четене, комуникации", 15-16 ноември 2018 г. и поставения под печат научен периодичен сборник с докладите от същата конференция ISSN 1313-8138 /издание на Народна библиотека "П.Р. Славейков" за 2018 г./
  Статия
 детски книги, автори, писатели, книгоиздателски процес, издания, композиционни принципи при оформлението на детската книга.


Социални, стопански и правни науки

Social sciences, economic sciences and law

 Под печат
  23061
 Лъчезар Георгиев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/