Преодоляване на диалектната редукция в речта на учениците. Велико Търново: Фабер, 2005, 195 с. ISBN 954-775-468-8 COBISS.BG-ID 1043809252


Йорданова, Даниела (2005) Преодоляване на диалектната редукция в речта на учениците. Велико Търново: Фабер, 2005, 195 с. ISBN 954-775-468-8 COBISS.BG-ID 1043809252 В.Търново, издателство "Фабер"(с.195).ISBN 954-775-468-8


 В монографията е представен технологичен вариант за предоляване на диалектната редукция в речта на учениците (I- IV клас).
  Монография
 диалектна редукция, преодоляване, диалектна редукция, реч, ученици, 1.-4. клас
 Издадено
  2306
 Даниела Йорданова

2. Цит. на с. 18. Петрова, В. 200 години от рождението на учитела Иван Николов Момчилов. Педагогически алманах, 2019, (1), с. 13-20. СПРАВКА:Национален референтен списък на съвременни български научни издания с научно рецензиране. ПЕДАГОГИЧЕСКИ алманах: педагогическо списаниена Великотърновски унив. "Св. св. Кирил и Методий".– В. Търново, 1993- ISSN 1310-358X (print), 2367-9360 (online)

1. Мариана Мандева, Диляна Гаджева. Начално ограмотяване в променящия се свят. Велико Търново: Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", 2016, 175 с. ISBN 978-619-208-044-0

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/