Обучението по правоговор в българското началното училище (исторически преглед). Велико Търново: Фабер, 2005, 115 с. ISBN 954-775-388-6 COBISS.BG-ID 1043690724


Йорданова, Даниела (2005) Обучението по правоговор в българското началното училище (исторически преглед). Велико Търново: Фабер, 2005, 115 с. ISBN 954-775-388-6 COBISS.BG-ID 1043690724 В. Търново, издателство "Фабер" (с. 115). ISBN 954-775-388-6


 Монографията проследява обучението по правоговор в българското начално училище
  Монография
 обучение по правоговор, българско начално училище, исторически преглед
 Издадено
  2305
 Даниела Йорданова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/