Йорданова, Даниела. Обучението по правоговор в българското началното училище (исторически преглед). Велико Търново: Фабер, 2005, 115 с. ISBN 954-775-388-6 COBISS.BG-ID 1043690724


Йорданова, Даниела (2005) Йорданова, Даниела. Обучението по правоговор в българското началното училище (исторически преглед). Велико Търново: Фабер, 2005, 115 с. ISBN 954-775-388-6 COBISS.BG-ID 1043690724


 Монографията проследява обучението по правоговор в българското начално училище
  Монография
 обучение по правоговор, българско начално училище, исторически преглед
 Издадено
  2305
 Даниела Йорданова

1. Цит. на с. 18. Петрова, Веселина. 200 години от рождението на учителя Иван Николов Момчилов. Педагогически алманах, 2019, (1), с. 13-20. СПРАВКА:Национален референтен списък на съвременни български научни издания с научно рецензиране. ПЕДАГОГИЧЕСКИ алманах: педагогическо списаниена Великотърновски унив. "Св. св. Кирил и Методий".– В. Търново, 1993- ISSN 1310-358X (print), 2367-9360 (online)

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/