ВОСПИТАНИЕ ПОСРЕДСТВОМ ТРУДА В ПЕДАГОГИКЕ В КОНЦЕ XIX И В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XX ВЕКА


Тодорова-Колева, Мариела (2018) ВОСПИТАНИЕ ПОСРЕДСТВОМ ТРУДА В ПЕДАГОГИКЕ В КОНЦЕ XIX И В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XX ВЕКА Международньiй научньiй журнал "Научньiе горизонтьi",гл. ред. Всяких Максим Владимирович, бр. 12 (16), с. 120-128. Online ISSN 2587 - 618Х, договор с eLIBRARY: 476-12/2017, https://elibrary.ru/item.asp?id=36668055


 Статията представя развитието на идеите за труда и трудовото възпитание и обучение в края на XIX и началото на XX век. Вниманието е насочено към отражението на тези идеи в България. Разгледани са някои от основните опити за приложение на идеите. The article presents the development of ideas for labor and labor education in the period from the end of 19th to the beginning of the 20th century. Attention ispaid to the reflection of these ideas in Bulgaria. The view of the main ideas and experiences in Bulgaria has been made.
  Статия
 обучение, труд, реформаторска педагогика, прогресивно образование, периодичен печат, България, education, labor, reform pedagogy, progressive education, periodical press, Bulgaria
 Издадено
  23035
 Мариела Тодорова-Колева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/