Образователната политика в България между 1878 - 1944 г.


Тодорова-Колева, Мариела (2018) Образователната политика в България между 1878 - 1944 г. International journal of knowledge, editor in chief Robert Dimitrovski, PhD, vol. 26.2, p. 583 - 589, ISSN 1857-923X (for e-version), ISSN 2545 – 4439 (for printed version), Global Impact Factor ® (GIF)


 Целта на статията е да се направи анализ на образователната политика в България от първата половина на XX век. Акцент е поставен върху Закона за народното просвещение от 1891 г., в чиято основа е идеята за образование на широките обществени слоеве или т. нар. масово образование. Разгледана е образователната политика на Ив. Шишманов и стремежът да се укрепи положението на учителите, чрез създаване на правилник за назначаването, местенето и уволняването на учителите. Определят се правата на училищните настоятели и инспектори. Обучението по-тясно се свързва с възпитанието, забраняват се телесните наказания. В статията са разглежда също и Закона за народното просвещение от 1909 г. Представени са отделните училищни степени, като всяка степен е относително самостоятелна и завършването и е свързано със завършване на определен етап от подготовката на ученика. Законът регламентира необходимостта за всяка степен да има специално подготвени учители. Изведени са основните етапи, през които преминава образователната политика в България от 1885 г. до 1944 г. - от опити за централизация в управлението на всички образователни, социални и културни институции, опити за децентрализация при управлението на професионалните училища, които да преминават под ръководствата на съответните министерства, до упражняване на пълен контрол над образователното дело и тясното му обвързване с националните идеи в Германия.
  Статия
 история на педагогиката, образователна система, закон за образованието
 Издадено
  23034
 Мариела Тодорова-Колева

1. Марчева-Йошовска, П. Приобщаване на ученици със зрителни нарушение. Сб. доклади от втора научно-практическа конференция "Актуални политики и практики в образованието. Компетентностният подход в образователния процес". Плевен 2020, ISBN 978-619-91255-2-6, с. 104-112, на с. 104-105.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/