"Заради Възраждането" на Елена Налбантова.


Павлова, Илиана (2012) "Заради Възраждането" на Елена Налбантова. В: Проглас: филологическо списание, Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2012 (год. ХХI), кн. 2, с. 161 - 165. ISSN: 2367-8585 (Online), ISSN: 0861-7902 (Print). Също и в: Електронно списание LiterNet, 14.10.2012, № 10 (155). - Национален референтен списък на съвременните български научни издания с научно рецензиране, ЕRIH PLUS, CEEOL и др.


 Рецензия за: Ел. Налбантова. Заради Възраждането. В. Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2012.
  Рецензия
 


Хуманитарни науки Филология

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature

 Издадено
  23031
 Илиана Павлова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/