Генериране на подмножествата на частично наредено множество със запазване на сянката


Бакоев, Валентин (1995) Генериране на подмножествата на частично наредено множество със запазване на сянката Сборник доклади от IV конф. “Приложения на математиката в икономиката и проблеми на обучението по математика и информатика”, ВФСИ “Д. А. Ценов” и СМБ Свищов, 6 - 8 април, 1995, стр. 186-192.


 В доклада е представен алгоритъм за генериране на всички подмножества на дадено множество, над чиито елементи е дефинирана релация на частична наредба. За всеки елемент на такова подмножество е поставено изискването подмножеството да съдържа и всички елементи, с които той е р релация. Разгледано е едно конкретно приложение и програмна реализация на този алгоритъм – лексикографско генериране на всички монотонни булеви функции на n променливи.
  Доклад
 частично наредено множество, запазване на сянката, генериране на подмножества, лексикографско генериране на монотонни булеви функции


Природни науки, математика и информатика
Природни науки, математика и информатика Информатика и компютърни науки

Natural sciences, mathematics and informatics
Natural sciences, mathematics and informatics Informatics and Computer Science

 Издадено
  23020
 Валентин Бакоев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/