Elision des segments consonantiques [l-r] – [л-р] dans la langue orale spontanée française et bulgare


Кирилова, Веска (2011) Elision des segments consonantiques [l-r] – [л-р] dans la langue orale spontanée française et bulgare Сб. от научна конференция „Чуждоезиковото обучение в съвременната образователна парадигма - теория, практика, перспективи“, Велико Търново, 2010 г. Ред. С. Станчев, С. Грудкова, В. Стоянова, Я. Коева, В. Белчева. В. Търново: Изд. „Ивис“, 2011, с. 82-101. ISSN 978-954-2968-18-4. COBISS.BG-ID 1249131492


 Статията разглежда някои случаи на елизия на съгласните [l-r] – [л-р] в устната реч на френския и българския език.
  Статия
 елизия, [l-r] – [л-р], устната реч, френски език, български език


Хуманитарни науки Филология
Хуманитарни науки

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature
Humanities

 Издадено
  23017
 Веска Кирилова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/