Жените в затвора и парадоксите на изолацията. В: Бюл. "Затворно дело" 1998, бр. 3 София: изд. ГДИН с. 4-31 ISSN C603-5094 /COBISS.BG-ID 1119740132/


Минев, Тодор (1998) Жените в затвора и парадоксите на изолацията. В: Бюл. "Затворно дело" 1998, бр. 3 София: изд. ГДИН с. 4-31 ISSN C603-5094 /COBISS.BG-ID 1119740132/ София COBISS.BG-ID 1119740132


 В студията се представят резултати от изследване на социалната изолация в женски затвор и ефектите, които я съпътстват.
  Студия
 социална изолация, ефекти на изолацията, жени в затвор
 Издадено
  23013
 Тодор Минев

1. Кутева-Цветкова, В., Социална педагогика /библиографски справочник/. Велико Търново: УИ "Св.св.Кирил и Методий", 2009, с.68 ISBN 978-954-524-716-3 COBISS.BG-ID 1231192548

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/