Еlision des segments consonantiques bilabiaux [b-m] – [б-м] dans la langue orale spontanée française et bulgare


Кирилова, Веска (2011) Еlision des segments consonantiques bilabiaux [b-m] – [б-м] dans la langue orale spontanée française et bulgare – В: Паисий Христов – една кариера в служба на словото, Сборник, посветен на проф. дфн Паисий Христов. В. Търново : Изд. “Фабер”, 2011, с. 124–132, ISBN 978–954–400–472–9.COBISS.BG-ID 1237702372


 Статията се спира на някои случаи на елизия на съгласните [b-m] – [б-м] в устната реч на френския и българския език.
  Статия
 елизия, [b-m] – [б-м], устната реч, френски език, български език


Хуманитарни науки Филология
Хуманитарни науки

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature
Humanities

 Издадено
  23012
 Веска Кирилова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/