Réflexions sur l’élision des segments consonantiques palato-vélaires [K-G],[К-Г] dans la langue orale spontanée française et bulgare


Кирилова, Веска (2011) Réflexions sur l’élision des segments consonantiques palato-vélaires [K-G],[К-Г] dans la langue orale spontanée française et bulgare - В: Професор д-р Върбан Вътов 70 години: юбилеен сборник. В. Търново: УИ “ Св. св. Кирил и Методий”, 2011, с. 243–257, ISBN 978–954–524–810–8. COBISS.BG-ID 1246114788


 Статията се спира на някои случаи на елизия на съгласните [K-G], [К-Г] в устната реч на френския и българския език.
  Статия
 елизия, съгласни [K-G], [К-Г], устната реч, френски език, български език


Хуманитарни науки Филология

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature

 Издадено
  23011
 Веска Кирилова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/